Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
22.06.2024
601.313
Број на членови
19.06.2024
149,45 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
22.06.2024
32.288
Број на членови
19.06.2024
3,81 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content