Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
30.11.2022
570.210
Број на членови
29.11.2022
113,56 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
30.11.2022
28.897
Број на членови
29.11.2022
3,01 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content