Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
11.07.2024
602.404
Број на членови
10.07.2024
151,2 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
11.07.2024
32.411
Број на членови
10.07.2024
3,84 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content