Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
28.03.2023
576.967
Број на членови
27.03.2023
118,91 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
28.03.2023
29.661
Број на членови
27.03.2023
3,12 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content