Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
24.04.2024
598.514
Број на членови
22.04.2024
143,7 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
24.04.2024
31.993
Број на членови
22.04.2024
3,68 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content