Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
02.03.2024
596.164
Број на членови
29.02.2024
141,04 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
02.03.2024
31.799
Број на членови
29.02.2024
3,64 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content