Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
27.01.2023
573.055
Број на членови
26.01.2023
116,67 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
27.01.2023
29.502
Број на членови
26.01.2023
3,11 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content