Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
03.10.2022
566.145
Број на членови
29.09.2022
110,36 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
03.10.2022
28.653
Број на членови
29.09.2022
2,94 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content