Најнови настани

За Мапас

Мисија на МАПАС е да ги заштитиме интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикнеме развојот на капитално финансираното пензиско осигурување заради посигурни пензионерски денови.

Визија на МАПАС е да бидеме препознаени како независна, стручна и транспарентна институција која го штити и унапредува пензискиот систем.
Прочитај повеќе